Home Page Councillors Dates of Meetings / Information Available Minutes of Meetings

Job Vacancy as pdf

CHIRK TOWN COUNCIL

has a vacancy for a

‘COMMUNITY AGENT’

16 hours per week

Salary 8.75 per hour plus travel expenses

 

      Are you committed to supporting vulnerable and isolated older people living in the Chirk area?

      Do you have 16 hours per week to spare?

      Do you live/ know the area of Chirk well?

      Are you interested in a flexible local employment opportunity that you can fit around your other commitments?

 

If the answer is yes to the above……………………………………

 

Chirk Town Council has a vacancy for a Community Agent to operate within the Chirk area. Full training and support will be provided but you must know the area well.

Applicants must be able to demonstrate that they can proactively engage with and support older people in the community often on a one to one basis.

You must have excellent spoken and communication skills and possess the ability to solve problems.

You must be able to use a computer and have a basic knowledge of email/word/excel, although training can be provided as needed. A laptop and mobile phone will be supplied but you must have access to the internet.

Welsh speaker desirable and you must have an understanding of the importance of Welsh Language and Culture.

You must have a full driving licence and your own transport.

The post will be subject to a DBS check.

 

Community Agents work to connect people in their area to the services and support that they need and help older people find their way to activities or services which they would enjoy or find useful.

Making the most of local activities and services is a good way to keep fit, active and independent, but not everyone knows what is available. People with health or other difficulties may need that bit of help to access and benefit from activities and services available to everyone. Community Agents will build relationships with organisations such as the Police, PCSOs, Fire Service, Ambulance Service, GPs, local libraries and housing groups to ensure that more vulnerable and isolated people have access to the support provided.

      Line management: the post reports to the Clerk, Chirk Town Council

 

For an application form/ more information about the role please contact: Shaun Jones, Clerk to Chirk Town Council chirk.towncouncil@btinternet.com  01691 772596

Closing date for applications: 23rd July 2018


 

 Welsh version

 

Job Vacancy as pdf

CYNGOR TREF Y WAUN

Mae swydd wag ar gyfer

'ASIANT CYMUNEDOL'

16 awr yr wythnos

Cyflog 8.75 yr awr yn ogystal chostau teithio

 

      Ydych chi wedi ymrwymo i gefnogi pobl hŷn ddiamddiffyn ac ynysig sy'n byw yn Y Waun a'r ardaloedd cyfagos

      Oes gennych chi 16 awr yr wythnos i sbario?

      Ydych chi'n byw/ adnabod ardal Y Waun yn dda?

      Oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfle cyflogaeth lleol hyblyg y gallwch ffitio o amgylch eich ymrwymiadau eraill?

 

Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i'r uchod  ..........................................

 

Mae Cyngor Cymuned Y Waun yn chwilio am Asiant Cymunedol i weithredu o fewn Y Waun  a'r ardaloedd cyfagos.

Bydd hyfforddiant a chefnogaeth lawn ar gael, ond mae’n rhaid i chi adnabod yr ardal yn dda.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu ymgysylltu'n rhagweithiol gyda, a chefnogi pobl hŷn yn y gymuned yn aml ar sail un i un.

Mae'n rhaid i chi feddu ar sgiliau llafar a chyfathrebu ardderchog a gallu datrys problemau.

Rhaid bod yn gallu defnyddio cyfrifiadur a gwybodaeth sylfaenol o word/excel, er y gellir darparu hyfforddiant os bydd angen.

Siaradwr Cymraeg yn ddymunol neu'n meddu ar ddealltwriaeth o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’r diwylliant

Bydd y swydd yn amodol ar wiriad GDG

 

Mae Asiantau Cymunedol yn gweithio i gysylltu pobl yn eu hardal i’r gwasanaethau a'r cymorth maent ei angen a helpu pobl hŷn i ddod o hyd i weithgareddau neu wasanaethau y byddent yn eu mwynhau neu fyddai’n ddefnyddiol iddynt.

Mae gwneud y gorau o weithgareddau a gwasanaethau lleol yn ffordd dda o gadw'n heini, actif ac annibynnol, ond nid yw pawb yn gwybod beth sydd ar gael. Efallai y bydd angen ychydig bach o gymorth ar bobl phroblemau iechyd neu anawsterau eraill i gael mynediad ac elwa o weithgareddau a gwasanaethau sydd ar gael i bawb. Bydd Asiantau Cymunedol yn datblygu perthynas gyda sefydliadau fel yr Heddlu, SCCH, y Gwasanaeth Tn, y Gwasanaeth Ambiwlans, meddygon teulu, llyfrgelloedd lleol a grwpiau tai i sicrhau bod mwy o bobl ddiamddiffyn ac anghysbell yn cael mynediad at y cymorth a ddarperir.

                      Rheoli llinell: Bydd deiliad y swydd yn atebol i'r Clerc , Cyngor Tref y Waun

 

I gael ffurflen gais/ mwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch Shaun Jones, Clerc i Gyngor Tref y Waun chirk.towncouncil@btinternet.com   01691 772596

 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gorffennaf 23, 2018


 

 

Notice of Annual Return 2017-18 pdf

Notice of Annual Return 2017-18 Welsh pdf